Студије

Програм је усаглашен са савременим европским и светским образовним и научним токовима, базиран на актуелним, међународно признатим препорукама у областима информационих система, рачунарских наука, софтверског инжењерства и области организационих наука. Наставом су предвиђене посете и студијски боравци у компанијама, високошколским установама и истраживачким институтима у центрима са којима Факултет има остварену сарадњу. То су прилике када су студенти у могућности да провере и унапреде квалитет свог знања.

 

Основне академске студије

Инжењерства информационих система трају четири године (осам семестара), чијим завршетком студент стиче 240 ЕСПБ. Овим студијским програмом обухваћени су обавезни и изборни предмети, стручна пракса и дипломски рад. Студије се завршавају израдом и одбраном дипломског рада. Академски назив који се стиче је дипломирани инжењер информационих технологија.

С обзиром на интердисциплинарни карактер, студијски програм садржи, посебно на завршној години студија, велики број изборних предмета, који омогућавају разноврсне специјализације и комбинације стечених знања и вештина. Студенти имају могућност да, кроз одабир изборних предмета на основу сопствених склоности и жеља, развијају своје афинитете, посветивши се детаљнијем изучавању одабраних области инжењерства информационих система. Наставници и сарадници Факултета прате рад и склоности студената и помажу им приликом избора предмета, реализације стручне праксе и избора теме дипломског рада. Након завршених основних студија на студијском програму Инжењерство информационих система студенти могу и да наставе своје усавршавање на мастер академским студијама Инжењерство информационих система и стекну академски назив мастер инжењер информационих технологија.

Студенти завршних година основних и мастер академских студија имају прилику да се укључе у истраживачке пројекте Факултета, стекну интернационално искуство или наставе мастер студије на неком од универзитета са којима сарађује наш Факултет, попут: Универзитета у Тренту, Универзитета у Ослу или Техничког универзитета у Бечу.
Услови за упис на основне академске студије

За упис у прву годину основних студија могу да конкуришу матуранти који имају завршено четворогодишње средње образовање. Кандидат може освојити максимално 100 бодова и то: по основу општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. Из средње школе највећи број бодова који је могуће остварити јесте 40, а на пријемном испиту 60.
Више информација о правилима конкурисања и уписа на основне академске студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу.

Мастер академске студије

Мастер академске студије трају једну годину односно два семестра. Студенти могу да бирају један од четири усмерења чијим завршетком стичу 60 ЕСПБ и академску титулу мастер инжењер индустријског инжењерства.

Студијски програм мастер академских студија Инжењерство информационих система прати основне академске студије на студијском програму Инжењерство информационих система. Он је намењен студентима који су у својој будућој професионалној оријентацији заинтересовани за област развоја и примене информационих технологија и информационих система у савременом пословању и производњи, са посебним склоностима и оријентацији ка изградњи сопствених истраживачких компетенција у предметној области.

У оквиру мастер студија Инжењерства информационих система стављен је посебан акценат на упознавање студената са напредним концептима и савременим достигнућима у овој области како би били у могућности да их благовремено препознају и експлоатишу ради обезбеђивања компетитивне предности пословних и производних система на савременом тржишту.

На овом студијском програму се поред продубљивања већ стечених знања из области системског инжењерства, програмирања, пројектовања и имплементације информационих система и база података, истраживања података (Data Mining) и рада са великим количинама података (Big Data), стимулише самосталан истраживачки рад кроз укључивање студената на међународне научно-истраживачке пројекте у којима учествују њихови наставници и ментори, те пружање могућности за студијске боравке на престижним европским и светским институцијама и универзитетима за најбоље студенте.

Услови за упис на мастер академске студије

Услови за упис на студијски програм мастер академских студија Инжењерство информационих система су завршене основне академске студије из одговарајуће области које носе минимално 240 ЕСПБ и положен пријемни испит. Студирање траје годину дана (два семестра) и студент, завршетком овог програма, стиче максимално 61 ЕСПБ и академски назив мастер инжењер информационих технологија.

Више информација о правилима конкурисања и уписа на мастер академске студије можете пронаћи на сајту www.ftn.uns.ac.rs/upis односно у Конкурсу.