• IJIEM

Менаџмент корпоративних комуникација

Способност јасне, ефектне и уверљиве комуникације је кључна вештина сваког савременог професионалца, без обзира којој индустрији припада. Истраживања указују да су комуникационе вештине у врху неопходних захтева у пословном окружењу, поред основних компетенција.

Овај стручни студијски програм намењен је квалификованим запосленима у бизнису  који желе да унапреде своје комуникационе вештине и тиме надограде лидерске, односно оперативне компетенције. 

На овом студијском програму усавршићете вештине које ће вам омогућити да обликујете и изведете ефективне интерне и екстерне стратегије и тактике комуникације у вашој области, било да се ради о профитном или јавном сектору. Неке од тема које обухватају наведено и граде жељене компетенције су: усавршавање личне способности за ефективно комуницирање на свим нивоима организације, истраживање и анализа тржишта за потребе израде комуникационе стратегије, стварање креативног и уверљивог садржаја, припрема, реализација и мерење ефеката комуникационих пројеката, комуникационо позиционирање организације у кризним ситуцијама и у спровођењу стратегија корпоративне друштвене одговорности итд. Кроз ове програме ћете унапредити  вештине изражавања у писаној, усменој, визуелној и електронској комуникацији, али и унапредити свеукупне комуникационе компетенције са посебном изградњом ауторитета у критичком размишљању и дискусији.

Комуникациони менаџмент је веома широко подручје која обухвата специјализације у развојним правцма лидера и професионалног комуникатора, али и средњег и вишег менаџмента упућеног на професионално комуницирање са запосленима и клијентима. 

Курсеви који су обликовани на овим студијама су утемељени у искуствено креираним компанијским изазовима, па је с тим у вези и тим предавача одабран према компетенцијама које су учесници стицали током низа година рада у пракси. 

Максимални број полазника у групи је 20. Са сваким појединцем је поред тимског рада, предвиђен и менторски рад усмерен према индивидуалном захтеву и потребним компетенцијама. 

Звање које се стиче је Специјалиста струковни инжењер менаџмента у области корпоративних комуникација.

Укупан број ЕСПБ бодова је 60.

Након завршеног специјалистичког курса бићете спремни да:

 • комуницирате ефектно
 • припремате писану, усмену, визуелну и дигиталну комуникацију за специфичну публику
 • уређујете и ревидирате свој рад
 • пишете ефикасније, поштујући рокове
 • примењујете стратешки приступ у пословној комуникацији
 • градите поверење и вештине за припремање и излагање ефективних презентација
 • употребљавате наративне технике  у пословној комуникацији (сторyтеллинг) у дељењу знања, мотивацији запослених, вођењу тимова или организација
 • развијате вештине сарадње и колаборације 
 • исказујете критичко мишљење 
Руководилац студијског програма је:
проф. др Данијела Лалић
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.    
тел: +381214852113
моб. тел: +381642184992
 
 Назив предметаФонд часоваНаставникЕЦТС (60)
1 Индустрија 4.0 и нови захтеви бизниса
Industrie 4.0 and New Business Challenges
2+0 доц. др Бојан Лалић 7
2 Менаџмент корпоративних комуникација 
Management of Corporate Communication
4+4 проф. др Данијела Лалић 8
3 Лидерство и управљање променама
Leadership and Manage Change
2+0 Марија Десивојевић Цветковић, МБА 8
4 Приповедачке технике у корпоративном контексту 
Corporate Storytelling
2+4   6
5 Изборни предмет 1
Elective 1
    8
  Интерне комуникације, мотивација и ангажовање запослених
Internal Communications, Motivation and Employee Engagement
  Бране Грубан, МБА, предавач  
  Напредне комуникационе стратегије и нове комуникационе технологије 
Advanced Strategies for Business Communication and New Communication Technologies
  мр Драгана Ђермановић, предавач   
6 Изборни предмет 2
Elective 2
2+4   8
  Емоционална интелигенција и асертивни тренинзи 
Emotional Intelligence and Assertive Training
  доц. др Ивана Катић  
  Управљање знањем у пракси 
Applied Knowledge Management
  проф. др Зорица Узелац  
7 Стручна пракса 
Internship
  доц. др Ивана Катић 3
8 Специјалистички рад 
Specialistic paper
    12

Менаџмент у здравству

Менаџмент у здравству је модул на студијском програму специјалистичких академских студија „Инжењерски менаџмент“. Намењен је амбициозним и креативним особама које препознају значај области менаџмента у здравственим установама и спремни су да знања, вештине и нове технологије, адекватно примене како би одговорили на постављене захтеве и потребе у складу са најсавременијим трендовима у овој области. Обједињеним знањима инжењерских и менаџерских дисциплина омогућава се интегрисање нових технологија у живот здравствене установе остварујући тако пословни успех.

ПОТРЕБА И УЛОГА МЕНАЏЕРА У ЗДРАВСТВУ 

Здравствени систем је један од најважнијих, а вероватно и најкомплекснијих система једног друштва, због чега је улога менаџмента изузетно одговорна и захтевна. Менаџер у здравству има задатак да, кроз стално унапређење квалитета процеса рада, створи услове за повећање задовољства и пацијената и запослених, што ће као резултат омогућити добре резултате рада и пословања здравствене установе.

ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА МЕНАЏЕРА У ЗДРАВСТВУ

Вештине лидерства, добре организације, комуникације и квалитетно управљање ресурсима, управо представљају кључне исходе образовања код овог акредитованог студијског програма.

НАСТАВНИ ПЛАН

Ове студије трају годину дана (2 семестра). Студијски програм обухвата 2 обавезна, 4 изборна од 10 понуђених изборних предмета, као и израду специјалистичког рада.

Обавезни предмети:

 Назив предметаСем.Пред+ВежбеЕСПБ (60)
1 Одабрана поглавља у примењеном менаџменту /здравство 1 3+3 8
2 Ефективни менаџмент / у здравству 1 3+3 8
3 Изборна позиција 1 (бира се 1 од 3) 1 2+2 6
4 Изборна позиција 2 (бира се 1 од 3) 1 2+2 6
5 Изборна позиција 3 (бира се 2 од 4) 2 2+2 5
6 Специјалистички рад 2 0+0 22 
7 Укупно     60

Изборни предмети:

 Изборна позиција 1 (бира се 1 од 3)
1 Системи здравствене заштите
2 Основе јавних набавки 
3 Менаџмент корпоративног комуницирања у здравству
  Изборна позиција 2 (бира се 1 од 3)
4 Етика у здравству
5 Kонтролинг у здравству
6 Лидерство и управљање променама
  Изборна позиција 3 (бира се 2 од 4)
7 Системи електронске управе у здравству
Развој људских ресурса / у здравству
Систем менаџмента квалитетом у здравству
10  Дизајн и управљање процесима у здравству

Студенти по завршетку специјалистичких студија стичу звање: Специјалиста инжењерског менаџмента (модул: менаџмент у здравству).

У редовном режиму, настава се одржава петком и суботом. Додатне погодности омогућује употреба платформе за учење на даљину, која се посебно добро показала за време ванредне ситуације (COVID-19).

Обавезни предмети:

1. ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА У ПРИМЕЊЕНОМ МЕНАЏМЕНТУ / У ЗДРАВСТВУ
Циљ предмета је да, код студената различитог претходног образовања, постави основе за практичну примену алата и техника савременог менаџмента. Полазници ће се упознати са природом и значајем области које су обухваћене изборним предметима и поглављима која описују пословно окружење и процесе, економику и финансирање здравствених установа, маркетинг, комуникационе вештине и трендове у развоју људских ресурса, система менаџмента квалитетом, контролинга и оперативне ревизије, основе јавних набавки и области које употпуњују основе за рад у сложеном пословном окружењу са нагласком на специфичности здравственог система.

2. ЕФЕКТИВНИ МЕНАЏМЕНТ / У ЗДРАВСТВУ
Упознавање са појмовима ефективног менаџмента. Менаџмент као вештина, наука и професија. Интердисциплинарност менаџмента. Принципи и приступ инжењерског менаџмента. Специфичности процеса пружања услуга у здравству. Процес планирања, одлучивање, организовање, модели организационе структуре. Управљање ресурсима и процесима. Улога комуницирања у управљању, значај мотивације у управљању, лидерство као детерминанта инжењерског менаџмента.

Изборни предмети:

1. СИСТЕМИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Разумевање значења здравствених система, способност анализирања и процене контекста, садржаја, промена и евалуације здравствених система, могућност анализирања кључних одлика организационих структура и способност процене различитих форми и модела финансирања у систему здравствене заштите. Вештине истраживања и критичког процењивања фактора значајних за развој и функционисање здравствених система. Преглед глобалних трендова у реформи здравственог сектора, организација болничке здравствене заштите, организација примарне здравствене заштите, одређивање приоритета и здравствених трошкова, основе развоја здравствене политике и стратегије система.

2. ОСНОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Упознавање са значајем и улогом јавних набавки за ефикасно функционисање здравствене установе. Успоставе ефикасног концепта управљања јавним набавкама, полазећи од свеобухватног сагледавања њихове улоге у функционисању здравствене установе. План јавне набавке. Најзначајније карактеристике јавних набавки Концепт (организациони и функционални) јавних набавки у земљама ЕУ које имају најбољу праксу, са аспекта ефикасности и транспарентности.

3. МЕНАЏМЕНТ КОРПОРАТИВНОГ КОМУНИЦИРАЊА У ЗДРАВСТВУ
Процес комуницирања. Задаци менаџера људских ресурса у области пословне комуникације у здравственој организацији. Аспекти пословног комуницирања, организација и одржавање комуникационих канала у организацији и са другим субјектима. Обучавање и подршка запослених у интерперсоналној комуникацији, особине личности и средински фактори од значаја за успешно комуницирање. Проблеми проистекли из интерперсоналне комуникације и њихово решавање. Употреба електронских средстава размене информација.

4. ЕТИКА У ЗДРАВСТВУ
Етички принципи који утичу на доношење одлука у здравству у земљи и у међународном окружењу. Посебан акценат се ставља на припрему за решавање кључних проблема везаних за права пацијената и начина њиховог остваривања, као и обавезама и одговорностима. Кандидати се упознају и са правима, обавезама и одговорностима медицинских стручњака. Оспособљавају се за разумевање етичких оквира у манаџменту система здравствене заштите.

5. КОНТРОЛИНГ У ЗДРАВСТВУ
Основе контролинга. Задаци контролинга и однос према менаџменту. Принципи, објекти и инструменти контролинга у здравству. Креирање стретешког деловања и развоја. Управљање трошковима и приходима здравствених услуга, радне снаге и инфраструктуре. Инструменти за мерење директних и индиректне трошкова и трошкова по носиоцу услуга. Обрачун трошкова (DRG концепт – дијагностичке релационе групе). Дефинисање критеријума и методлогија за мерење успешности и ефикасности здравствених услуга и њених запослених (Balanced Scorecard). Технике презентације извештаја.

6. ЛИДЕРСТВО И УПРАВЉАЊЕ ПРОМЕНАМА
Лидерство као процес промене и начини и могућности стварања услова за прихватање промена, и формирање стратегија и тактика за стварање промена. Лидер, као носилац промена, треба да поседује знања о односима организационе структуре и промена, организационе културе и промена, особинама личности лидера и мотивисања на промене. Лидерство и комуникација са сарадницима, предупређење конфликата, тимски рад, управљање собом су неопходна знања која карактеришу успешног лидера у процесу промена.

7. СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ У ЗДРАВСТВУ
Комуникациона и мрежна инфраструктура. Рачунарска, аквизициона и комуникациона опрема. Системски и апликативни софтвер. Архитектура информационог система здравствених установа. Развој информационог система. Концептуалне основе изградње савремених ИС. Технолошке основе изградње савремених ИС. Системи за управљање базама података. Савремени системи електронске управе у здравству у Републици Србији и свету.

8. РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА У ЗДРАВСТВУ
Приступи управљању развојем људских ресурса. Значај и улога развоја људсих ресурса. Организациони дизајн у здравственим институцијама. Развој организационе климе и културе. Развој особина личности менаџера. Емоционална интелигенција. Мотивација за рад. Спољашња и унутрашња мотивација. Материјално и нематеријално мотивисање. Конфликти у организацији. Доношење одлука. Тимски рад. Стрес у организацији. Развој каријере.

9. СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ У ЗДРАВСТВУ
Место и улога система квалитета у организацији. Захтеви савременог тржишта. Квалитет система, и процеса пружања здравствене услуге. Контрола квалитета. Обезбеђење квалитета. Захтеви квалитета по петљи квалитета и начин њиховог задовољења. Анализа стабилности и тачности процеса - SPC методе. Трошкови квалитета. Унапређење квалитета и кадрови. Модели интегралног система квалитета.

10. ДИЗАЈН И УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА У ЗДРАВСТВУ
Пројектовање и развој здравствене услуге и процеса пружања услуга високих перформанси. Веза између услужног концепта, услужног процеса и услужног система и њихов значај за ефективно и ефикасно пружање здравствених услуга. Анализа услужне трансакције код здравствених услуга и унапређење процеса пружања здравствене услуге. Репозиционирање услужних процеса. Учесници у услужном процесу, менаџмент корисницима. Менаџмент технологијом и менаџмент капацитета.

Важни датуми:

 • Пријава на конкурс (пријава се може извршити електронски или на шалтерима студентске службе) од 19. 10. 2023. до 20. 10. 2023. године
 • Објављивање коначних ранг листи 26. 10. 2023. године на порталу https://prijemni.ftn.uns.ac.rs/
 • Упис примљених кандидата: 27. 10. 2023. године

Трошкови:

 • Трошкови пријаве на конкурс: 6.000,00 дин.
 • Трошкови вредновања студијског програма: 10.000,00 дин.
 • Трошкови уписа 7.500,00 дин.
 • Школарина 150.000,00 дин. (у целости приликом уписа, или у више рата)
 • Пријава и одбрана специјалистичког рада 75.000,00 дин.

Потребна документа за пријављивање на конкурс:

 • Скениране дипломе или скенирана уверења о дипломирању свих претходно завршених студија,
 • Скенирани додаци дипломи или скенирана уверења о положеним испитима свих претходно завршених студија,
 • Стручна биографија,
 • За кандидате држављане Републике Србије - очитана лична карта (са чипом) или скенирана лична карта (без чипа);
 • За кандидате који нису држављани Републике Србије - скениран извод из матичне књиге рођених и/или скенирана прва страна пасоша,
 • Скениран доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс,
 • Скениран доказ о уплати трошкова вредновања студијског програма,
 • Скенирани наставни планови и програми свих претходно завршених студија (односи се на кандидате који нису завршили ФТН).

Документа за упис:

 • Оверене фотокопије диплома или оригинал уверења о дипломирању свих претходно завршених студија (уколико је кандидат завршио студије на ФТН-у није потребно оверавати фотокопије диплома),
 • Оверене фотокопије додатака дипломи или оригинал уверења о положеним испитима свих претходно завршених студија
 • За кандидате држављане Републике Србије - очитана лична карта (са чипом) или фотокопија личне карте (без чипа); За кандидате који нису држављани Републике Србије - извод из матичне књиге рођених (оригинал) и/или фотокопија прве стране пасоша,
 • Доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс (оригинал уплатница),
 • Доказ о уплати трошкова вредновања студијског програма (оригинал уплатница),
 • Оверени наставни планови и програми свих претходно завршених студија (односи се на кандидате који нису завршили ФТН),
 • Комплет за упис (садржи: фасциклу за упис и индекс, а добија се на Факултету на дан уписа уз приказ уплатнице о трошковима уписа),
 • Две фотографије формата 4.5 х 3.5 cm,
 • Доказ о уплати трошкова уписа (оригинал уплатница),
 • Доказ о уплати трошкова самофинансирања (оригинал уплатница),

Новчане накнаде

Жиро рачун Факултета техничких наука 840-1710666-12
Позив на број за трошкове пријаве на конкурс 97 0606111257

Позив на број за трошкове вредновања 97 03-06111355
Позив на број за трошкове уписа и школарине биће објављен на web-сервису за пријем кандидата: http://prijemni.ftn.uns.ac.rs

Руководилац студијског програма:
проф. др Ненад Симеуновић
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
тел: +381 63 1028551
+381 21.485.2061