Менаџмент у здравству

Инжењерски менаџмент - Менаџмент у здравству је модул на студијском програму специјалистичких струковних студија намењен амбициозним и креативним особама које препознају значај области менаџмента у здравственим установама и спремни су да знања, вештине и нове технологије адекватно примене како би одговорили на постављене захтеве и потребе у складу са  најсавременијим трендовима у овој области. Менаџмент дисциплине се односе на планирање, организацију, вођење и контролу функционисања здравствених услуга и продуктивност у здравству на примарном, секундарном и терцијарном нивоу, односно на нивоу амбулантне заштите, стационарне заштите, неге и рехабилитације. Обједињеним знањима инжењерских и менаџерских дисциплина омогућава се интегрисање нових технологија у живот здравствене установе остварујући тако пословни успех

ПОТРЕБА И УЛОГА МЕНАЏЕРА У ЗДРАВСТВУ 

Здравствени систем је један од најважнијих, а вероватно и најкомплекснијих система једног друштва, због чега је улога менаџмента изузетно одговорна и захтевна.  Менаџер у здравству има задатак да, кроз стално унапређење квалитета процеса рада, створи услове за повећање задовољства и пацијената и запослених, што ће као резултат  омогућити добре резултате рада и пословања здравствене установе. 

ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ САВРЕМЕНОГ МЕНАЏЕРА У ЗДРАВСТВУ 

Неопходно је, поред познавања законодавства и регулативе, поседовати потребна знања из економије, маркетинга, финансија, права и ИКТ технологија, а не само из области медицине, што обезеђује услове за ефикасно и ефективно функционисање у пословању здравствене установе.

Када се истичу знање и вештина које би требало са поседује добро обучен менаџер у здравству неопходно је почети од четири кључне: 

  • Лидерство – вођење људи 
  • Организациона знања и вештине 
  • Способност комуникације 
  • Квалитетно управљање ресурсима. 

Знање и способност лидерства (вођења људи) немогуће је остварити без квалитетне обуке из различитих области менаџмента као што су: познавање мотивације и надгледања људи, анализе, описа и спецификација задатака, интервјуисање и селекција особља, додела признања, казни и давања савета, унапређивање и усавршавање особља, иницирање промена, управљање сопственом каријером и развојем. 

Знање и вештине организовања се огледа кроз планирање и предвиђање, постављање циљева и стандарда, праћење рада појединаца и група, методе анализе рада, методе истраживања, прикупљање и обрада информација, организовања административног рада… 

Способност и вештина комуницирања менаџера би се могла назвати кључном у његовом односу са запосленим чији квалитетан рад и мотивација су средство и начин остварења циља организације и квалитетан и едукован менаџер морао би да развија следеће активности: планирање и подела посла, контрола рада, писање извештаја, презентација информација, добар јавни наступ и односи са јавношћу, вођење групних дискусија, вођење преговора, групно решавање проблема и доношење одлука, успостављање и развој сарадње са другим институцијама и др. 

Управљање ресурсима је такође важна делатност, знање и способност: процена будућих трошкова, економично коришћење ресурса, финансијска контрола и снижење трошкова, анализа економске исплативости, избор и коришћење опреме, надзор над одржавањем опреме и зграда, организовање транспортног система, познавање маркетинга и др. За успешно управљање ресурсима су од непроцењиве користи  одговарајуће софтверске апликације и информациони системи који омогућавају брз и тачан преглед и огромну помоћ при доношењу квалитетних одлука.  

НАСТАВНИ ПЛАН

  • Специјалистичке струковне студије студијских програма Инжењерски менаџмент трају годину дана (2 семестра). 
  • Студијски програм обухвата 2 обавезна, 4 изборна од 10 понуђених изборних предмета, стручну праксу, као и израду специјалистичког рада.
  • Студенти по завршетку специјалистичких студија стичу звање: Струковни специјалиста инжењерског менаџмента - менаџмент у здравству.
  • Настава се одржава углавном петком и суботом.

Обавезни предмети:

 Назив предметаСем.Пред+ВежбеЕСПБ (60)
1 Ефективни менаџмент / у здравству  1 3+3 7
2 Одабрана поглавља у примењеном менаџменту /здравство 1 3+3 6
3 Изборна позиција 1 1 3+3 8
4 Изборна позиција 2 1 3+3 8
5 Стручна пракса  2 0+0 3
6 Изборна позиција 3  2 4+4
Изборна позиција 4  2 4+4
8 Специјалистички рад 2 0+0 12

Изборни предмети:

 Назив предмета
1 Примена ИТ и Интернета у пословању здравствених установа
2 Развој људских ресурса у здравству
3 Развој лидерства и управљање тимовима 
4 Правна регулатива у здравству
5 Менаџмент корпоративног комуницирања у здравству
6 Ревизија и контролинг
Систем менаџмента квалитетом у здравству
8 Стратешко управљање пројектима
8 Системи здравствене заштите
8 Интегрисани информациони системи у здравственим установама
8 Дизајн и управљање процесима у здравству

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:

1. ЕФЕКТИВНИ МЕНАЏМЕНТ / У ЗДРАВСТВУ

Упознавање са појмовима ефективног менаџмента. Менаџмент као вештина, наука и професија. Интердисциплинарност менаџмента. Принципи и функције инжењерског менаџмента. Планирање: Основе планирања, процес планирања, одлучивање. Организовање: неопходност организовања, дизајнирање организационе структуре, департманизација, модели организационе структуре. Вођење (управљање): улога комуницирања у управљању (процес и врсте), значај мотивације у управљању, лидерство као детерминанта инжењерског менаџмента. Контрола: основне функције контроле, врсте, стилови и процес контроле. 

2. ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА У ПРИМЕЊЕНОМ МЕНАЏМЕНТУ  / У ЗДРАВСТВУ

Циљ предмета је да, код студената различитог претходног образовања, постави основе за практичну примену алата и техника савременог менаџмента. Кроз презентацију поглавља која описују пословно окружење и процесе, економику и финансирање здравствених установа, маркетинг , комуникационе вештине и трендове у развоју људских ресурса, система менаџмента квалитетом, контролинга и оперативне ревизије, основе јавних набавки, формирају се основе за рад у сложеном пословном окружењу.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

1. ПРИМЕНА ИТ И ИНТЕРНЕТА У ПОСЛОВАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА  

Информационе технологије, Интернет и пословни трендови. ИТ и њихов утицај на организацију. ИТ систем управљања и планирања, и развој плана. ИКТ решења. Пословни предлог (Business Case): употреба ИТ код израде пословног предлога, финансијске анализе, мерљивости и кључних индикатора успеха. (Напредни пословни Excel)

2. РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА  У ЗДРАВСТВУ

Приступи управљању развојем људских ресурса. Значај и улога развоја људсих ресурса. Организациони дизајн. Развој организационе климе и културе. Развој особина личности менаџера. Емоционална интелигенција. Мотивација за рад. Спољашња и унутрашња мотивација. Материјално и нематеријално мотивисање. Конфликти у организацији. Доношење одлука. Тимски рад. Стрес у организацији. Развој каријере.

3. РАЗВОЈ ЛИДЕРСТВА И УПРАВЉАЊЕ ТИМОВИМА

Основна питања која се разматрају током курса су: 

Шта је лидерство и како се разликује од менаџмента? Да ли је ефикасно лидерство резултат природе или личног развоја? Како се може развијати лидерство и који су кораци на том путу? Зашто интелигентни лидери доживљавају неуспех и шта су узроци? Које су основне  карактеристике лидерских стилова понашања?  Који су основни квалитети за ефикасно лидерство? Неке од главних замки у вођењу тимова? Које су карактеристике тимова који остварују високе перформансе и каква је улога лидера у тим тимовима? Предмет је комбинација презентација, структуираних дијалога, задатака и самосталних и групних вежби. 

4. РЕВИЗИЈА И КОНТРОЛИНГ

Инструменти финансијског извештавања о стању и успеху. Интерна ревизија, контролинг, ревизија финансијских извештаја. Финансијско планирање (буџетирање). Анализа и интерпретација финансијских извештаја. Задаци контролинга и однос према менаџменту. Принципи, објекти и инструменти контролинга. Значај планирања, оперативно и стратешко планирање. Менаџмент трошкова, АБЦ метода (практичан пример Activity Based Costing). Оперативни контролинг инструменти. Стратешки контролинг инструменти. Balanced Scorecard. Институционални аспект контролинга. Технике презентације извештаја контролера. 

5. СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ

Место и улога система квалитета у организацији.  Захтеви савременог тржишта.  Квалитет система, и процеса пружања здравствене услуге. Контрола квалитета. Обезбеђење квалитета. Захтеви квалитета по петљи квалитета и начин њиховог задовољења. Анализа стабилности и тачности процеса - SPC методе. Трошкови квалитета. Унапређење квалитета и кадрови.  Модели интегралног система квалитета.

6. СТРАТЕШКО УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

Основни конфликт традиционалног управљања пројектима. Шест димензија успеха пројекта, матрица неизвесност-сложеност-темпо реализације пројекта, Пројектна стратегија. Циклус прихватања технологије у оквиру пројеката. Стратешко фокусирање пројеката. Организациона и пројектна спремност. Однос између врсте пројеката, компоненти пројектне спремности и димензија успеха пројекта. Вођење комплексних пројеката уз комбиновање пословне стратегије и управљања пројектима. Перспектива интересне групе - утицај пројекта на сврху пословања.

7. МЕНАЏМЕНТ КОРПОРАТИВНОГ КОМУНИЦИРАЊА У ЗДРАВСТВУ

Процес комуницирања и импликације на праксу пословног комуницирања. Задаци менаџера људских ресурса у области пословне комуникације у здравственој организацији. Аспекти пословног комуницирања, организација и одржавање комуникационих канала у организацији и са другим субјектима. Обучавање и подршка запослених у интерперсоналној комуникацији, особине личности и средински фактори од значаја за успешно комуницирање. Проблеми проистекли из интерперсоналне комуникације и њихово решавање. Употреба електронских средстава размене информација.

8. СИСТЕМИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Системи здравствене заштите-општа теорија. Класификација (систем националне здравствене службе- Berdige, систем обавезног социјалног осигурања - Bismark, систем сувереног корисника-приватне здравствене службе). Компоненте система здравствене заштите. Систем здравствене заштите у нашој земљи. Реформа система здравствене заштите у нашој земљи. Здравствена политика. Циљеви здравствене политике. Административни нивои прижања здравствене заштите. Типови здравствених установа. примарна здравствена заштита. Здравствена заштита одређених популационих група.

9. ИНТЕГРИСАНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

Привредно-системско и тржишно окружење здравствених организација. Основне врсте и организација здравствених организација. Циљеви и показатељи пословања група процеса у здравственој установи. Комуникациона и мрежна инфраструктура. Рачунарска, аквизициона и комуникациона опрема. Системски и апликативни софтвер. Архитектура информационог система здравствених установа. Развој информационог система. Концептуалне основе изградње савремених ИС. Технолошке основе изградње савремених ИС. Системи за управљање базама података. 

10. ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ЗДРАВСТВУ

Правна регулација здравства и здравствене делатности. Правни режим фертилитета, испитивања ембриона, абортуса, хендикепираних беба, усвајања, сурогата. Генетика, право и етика. Правни проблеми еутаназије, помоћи у самоубиству – људски живот, хипокризија, аутономија, пасивна и активна еутаназија. Правна регулација транспантације и трговине људским органима. Правно-етичке дилеме клонирања. Душевни болесници – права и проблеми. Манипулације људским здрављем у истраживањима и етика и право. Фармакологија, биотехнологија и право интелектуалне својине. Однос здравствени радник – пацијент. Грешке здравствених радника – случајне и намерне грешке, злоупотребе.

11. ДИЗАЈН И УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА У ЗДРАВСТВУ

Пословни процеси у здравству. Процеси и перформансе. Унапређење перформанси. Методе и технике за унапређење.  ИТ апликације за побољшање перформанси. Управљање пословним процесима. Пројекти софтверских пословних решења. Колаборација и интеграција

Штампа Ел. пошта